Jaroszówka z nagrodą

Strona główna » Aktualności » Jaroszówka z nagrodą

wielkość tekstu:A | A | A

Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Saj­nia Ja­ro­szów­ka z Ja­ro­szo­wa z Gminy Żarki za­ję­ło dru­gie miej­sce w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą agro­tu­ry­sty­kę w wo­je­wódz­twie ślą­skim" or­ga­ni­zo­wa­nym przez Ślą­ski Ośro­dek Do­radz­twa Rol­ni­cze­go w Czę­sto­cho­wie. Od­biór na­gro­dy w cza­sie te­go­rocz­nej Kra­jo­wej Wy­sta­wy Rol­ni­czej w Czę­sto­cho­wie po­łą­czo­nych z Do­żyn­ka­mi Ja­sno­gór­ski­mi w dniu 2 wrze­śnia.
Marta i Rafał Szcze­blew­scy pro­wa­dzą go­spo­dar­stwo o po­wierzch­ni 4 hek­ta­rów. Atrak­cją, która przy­cią­ga tu­ry­stów jest staj­nia i re­kre­acja: od nauki jazdy po hi­po­te­ra­pię, za­ję­cia ru­cho­we z gim­na­sty­ką ko­rek­cyj­ną, rajdy konne. W za­gro­dzie są i kozy i pro­duk­cja serów ko­zich.  Go­spo­darz chęt­nie po­dej­mie się or­ga­ni­za­cji te­ma­tycz­nych week­en­dów: spor­to­wych, die­te­tycz­nych, vege, keto, tra­dy­cyj­ne, oczysz­cza­nie fit.

Dla gości prze­zna­czo­no sty­lo­wo urzą­dzo­ne po­ko­je z ła­zien­ka­mi z do­stę­pem do anek­sów ku­chen­nych. Do Ja­ro­szów­ki można się wy­brać gru­po­wo i in­dy­wi­du­al­nie. Mile wi­dzia­ne są dzie­ci. W ob­rę­bie sa­me­go go­spo­dar­stwa jest wiele atrak­cji, jak plac zabaw dla dzie­ci, al­ta­na gril­lo­wa, moż­li­wość pracy w staj­ni, re­laks w sau­nie w ogro­dzie, czy wspól­ne go­to­wa­nie na świe­żym po­wie­trzu.

Pasją go­spo­da­rza jest two­rze­nie dzieł z drew­na, które można po­dzi­wiać w Ja­ro­szów­ce, za­in­te­re­so­wa­ni mogą do­wie­dzieć się w jaki spo­sób two­rzyć tak pięk­ne przed­mio­ty

Gra­tu­lu­je­my!

Zdję­cia: Go­spo­dar­stwo Agro­tu­ry­stycz­ne Staj­nia Ja­ro­szów­ka.

czytano: 217 razy, źródło: turystykazarki.pl

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0 dodaj komentarz

Strona główna

Ankieta

Która z informacji na stronie okazała się najbardziej pomocna przy organizacji wypoczynku na terenie Gminy Żarki?

 • 17.9%
 • 42.9%
 • 14.3%
 • 10.7%
 • 14.3%
archiwum ankiet
Informacja o projekcie UE

Miasto i Gmina Żarki
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17

tel.: (34) 314 80 36
e-mail: poczta@umigzarki.pl

 • w_warsztacie_kolodziejskim448
 • sala_rzemiosl260
 • rzezby_przed_budynkiem1777
 • wnetrze_sali_poswieconej_mlynarstwu_i497
 • muzeum_dawnych_rzemiosl_w_starym_mlynie-_sala376
 • muzeum_dawnych_rzemiosl__w_starym_mlynie_w6672
Turystyka Żarki – portal poświęcony szeroko pojętej tematyce turystycznej na terenie Gminy Żarki oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Informacje o miejscach noclegowych, lokalach z gastronomią, wyznaczanie tras wędrówek, mapy szlaków turystycznych, propozycje spędzenia wolnego czasu, opisy atrakcji na jurze i wiele innych przydatnych informacji.
Facebook
Zapytanie
Poleć stronę
Księga gości
Zobacz wpisy